งานวันแม่แห่งชาติ                                               

                 คติพจน์ " มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม "